Berichten

Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid kerkbesturen

Kerkbestuur, voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid?

December, dé maand met volle kerken. Hoe veilig is de kerk en neemt het kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid? Of kijken zij in een euforische kerststemming weg van de kerststal met het Kind in de kribbe, de walmende adventskaarsen en de overvolle gangpaden? Een kritisch artikel met een welgemeend appèl op het nemen van verantwoordelijkheid van kerkbesturen.

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen betekent in het algemeen, geen ondoordachte dingen doen. Weloverwogen keuzes op basis van logisch redeneren maken, en serieus de eigen verantwoordelijkheid nemen. Als kerkbestuur kunt denken aan:

  • vrijhouden van vluchtroutes tijdens kerstbijeenkomsten en openstelling van kerkgebouwen
  • geborgde aanwezigheid van BHV-ers
  • jaarlijks ontruimingsoefeningen houden
  • verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in kerkelijke gebouwen

Geen leuke gesprekken met de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het zijn niet de leukste gesprekken die ik namens werkgevers en kerkbesturen met de wetshandhaver, de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voer. De handhaver zet zwaar in op verantwoordelijkheid dragen en nemen.

Ook de zorgplicht (BW7:658) weegt hierin mee. In deze gesprekken zijn verantwoordelijkheid dragen en nemen een cruciaal gespreksonderwerp.

ISZW handhaaft

Wanneer niet aantoonbaar gedocumenteerd en feitelijk bewezen kan worden dat werkgevers (en daarmee ook kerkbesturen) voldoen aan de wet- en regelgeving heeft u een groot probleem.

De ISZW neemt wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van kerkmensen en handhaaft de wet. De boetes beginnen bij € 5000,00 en imagoschade tot gevolg. (Zie artikel letsel vrijwilligers, Hoge Raad doet uitspraak, kerk is verantwoordelijk).

Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid

Kerkbesturen leggen soms met dubbelzinnige woorden in het beleidsplan vast dat zij zich verantwoordelijk voelen. Zij denken door met andere, dan in de wet voorgeschreven bewoordingen beleidsartikelen te formuleren, juridische consequenties te voorkomen.

Kortgeleden ontving ik documentatie van een kerkbestuur dat er bewust voor kiest om zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Zij denken hun verantwoordelijkheid te nemen door zich verantwoordelijk te voelen. Wat denkt u? Gaat de wetshandhaver hiermee akkoord? Neemt dit kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid?

Praktisch verantwoordelijkheid nemen

Wanneer u verantwoordelijkheid néémt, kunnen mensen van u op aan. U komt betrouwbaar over en u staat voor wat u in uw beleid zegt. U

  • onderschat situaties niet en u laat het er niet op aankomen
  • u doet wat in uw vermogen ligt om oprechte zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerk
  • bent betrouwbaar en mensen kunnen van u op aan
  • zorgt ervoor dat u de verplichtingen die u moet doen, goed en zorgvuldig uitvoert
  • kijkt niet weg en meldt misstanden en knelpunten en neemt maatregelen om deze op te lossen

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk voor het beleid over de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Gelukkig kom ik veel kerkbesturen tegen, die niet wegkijken. Die de risico’s zo klein mogelijk willen houden. Die hun verantwoordelijkheid nemen en veiligheidsbeleid opstellen en handhaven zodat ze aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving voldoen.

Geen vrijheid blijheid

Bovenstaande is een verkorte weergave van de realiteit die ik in de dagelijkse praktijk tegenkom. Genoemde zaken zijn in de basis, wettelijke verplichtingen waar elke werkgever en kerkbestuur aan dient te voldoen.

Volledige aansprakelijkheid

In het geval van calamiteiten bent u volledig aansprakelijk voor het veiligheidsbeleid in uw kerk en de gevolgen van niet naleven. U dient aantoonbaar vastgelegd en gehandhaafd beleid te hebben.

Daarnaast kan een calamiteit ernstig ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers en hun naasten hebben.

Voorbeeldfunctie als kerkbestuur

Als kerkbestuur heeft u in deze maatschappij een voorbeeldfunctie. U dient zich niet te bewust onttrekken aan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving. Neemt u uw verantwoordelijkheid of kijkt u weg?

Kerkbestuur: neem uw verantwoordelijkheid

Kerkbestuur, neemt u uw verantwoordelijkheid om aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving te voldoen?

Anders gezegd: houdt u de risico’s zo klein mogelijk doordat u uw verantwoordelijkheid wilt nemen?

Onderneemt u actie om uw veiligheidsbeleid aan te passen en heeft u advies nodig? Er zijn veel deskundigen die u kunnen adviseren.

Wilt u uw veiligheidsbeleid vanuit een strategische visie praktisch vormgeven? Neem dan contact op met DB Arbo Advies, gespecialiseerd in veiligheidswetgeving en aansprakelijkheid van kerkbesturen.

Dirk Bok is scribent in het boek: Handleiding voor de kerkrentmeesters. Uitgave: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.
ISBN 9789090324296

veiligheid branden kerken kerkrentmeesters DB Arbo Advies

Kerkrentmeesters luiden de noodklok

U bent kerkrentmeester en voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk. Als kerkrentmeester kunt u het luiden van de noodklok heel eenvoudig voorkomen. Lees dit blog over de zorgplicht van kerkrentmeesters.

Veiligheid in de kerk is niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig, zo’n kolossaal groot en vaak oud gebouw in uw eentje te beheren.

De kleinste zaken leveren het grootste gevaar op. Denk aan doorgeknoopte verlengsnoeren en brandblussers die ontbreken.

In Nederland worden van de 36 branden per dag, er 18 door elektra veroorzaakt.

Als kerkrentmeester kunt u het luiden van de noodklok heel eenvoudig voorkomen

De kerkelijke noodklok kan geluid worden voor: branden, onveilige situaties tijdens kerk- of zangdiensten, ontbreken van de risicoinventarisatie en veel meer vaak voorkomende veiligheidsonderwerpen.

DB Arbo Advies helpt kerkrentmeesters graag de risico’s in kaart te brengen.

Zorgplicht en kerkrentmeesters

Als kerkrentmeester heeft u een zorgplicht en wordt van u verwacht dat u veiligheidsbeleid ontwikkelt. Bovendien kan een onveilige kerk leiden tot torenhoge boetes.

Wij helpen graag kerkrentmeesters

Dirk Bok van DB Arbo Advies is partner van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Hij helpt u graag bij het inventariseren van de risico’s te en het opstellen van een plan om de kerk zo veilig mogelijk te maken.

Dus heeft u een vraag? Trek dan aan de bel en neem contact met hem op: 06-24849495

veiligheid branden kerken kerkrentmeesters DB Arbo Advies

Trek als kerkrentmeester aan de bel als u vragen heeft over branden en veiligheid

De helft van de branden wordt door elektra veroorzaakt. Het grootste gevaar schuilt vaak in de kleinste zaken. Van de 36 branden per dag in Nederland worden er 18 door elektra veroorzaakt. Tijd om aandacht voor kerkveiligheid te vragen.

Als kerkrentmeester maakt u zich sterk voor de veiligheid in de kerk.

Maar het is niet eenvoudig om de kerk als vrijwilliger in uw eentje ‘kerkrentmeesterlijk’ te beheren. Want het is een kolossaal groot en vaak oud gebouw met talloze verschillende ruimtes en vertrekken.

Elektra veroorzaakt branden

De helft van de branden wordt door elektra veroorzaakt. Het grootste gevaar schuilt vaak in de kleinste zaken. Van de 36 branden per dag in Nederland worden er 18 door elektra veroorzaakt.

Check voorkomt branden

Check dus of de verlengsnoeren en elektriciteitsdraden in orde zijn en voorkom dat er teveel stekkers in één wandcontactdoos zitten.

Beoordeel of de stoppenkast aan de huidige eisen en normen voldoet en of de groepsindeling duidelijk is aangegeven.

Brand in de keuken

Controleer de afzuiging in de keuken. Want ook de olieneerslag van het afgezogen frituurvet in de afzuigkap veroorzaakt vaak brand. Zorg dat al het hout geïmpregneerd is.

Inspecteer of er blusmiddelen aanwezig zijn en of de vluchtwegen goed aangegeven en vrij zijn.

Organisten en branden

Kijk of de kerkzolder veilig kan worden betreden, of de treden breed genoeg zijn en of er leuningen of hekjes moeten worden geplaatst.

Want vaak moeten organisten trapezewerkers zijn om achter hun orgel te komen.

En je moet er niet aan denken dat hij of zij 25 meter naar beneden valt.

Veiligheidsadviseur binnen kerken

Als onafhankelijk hoger veiligheidskundige adviseer ik verschillende kerkbesturen over hun veiligheidsbeleid.

Op strategisch niveau zetten we beleid uit.

Tevens voer ik de risicoinventarisatie uit en adviseer ik in de organisatie van de bedrijfsnoodhulpverlening.

Dirk Bok
DB Arbo Advies

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: "kerk is aansprakelijk"

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: “kerk is aansprakelijk”

De uitspraak van de Hoge Raad in een aansprakelijkheidskwestie bij de inzet van vrijwilligers in de kerk kan grote gevolgen hebben voor het vrijwilligerswerk.

Ds. W. A. Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht in Groningen, nu predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden wijst op een arrest van de Hoge Raad dd. 15 december 2016, dat kerken op het gebied van aansprakelijkheid „de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Uitspraak Hoge Raad inzake vrijwilligerswerk

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan deed uitspraak in een kwestie rond de rooms-katholieke parochie in Duiven.

Een vrijwilliger van die parochie viel van het dak van het portaal van de Werenfriedkerk in Westervoort toen hij hielp bij het aanpassen van de verlichting van de kerktoren. De man hield er een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel aan over.

Dienstbetrekking als werknemer

Volgens de Hoge Raad is het kerkgenootschap in deze kwestie op dezelfde manier aansprakelijk als wanneer de man een dienstbetrekking had bij de parochie.

Het rechtscollege meent dat de man een positie had die vergelijkbaar was met die van een werknemer. „Omdat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.”

Volgens de predikant en arbeidsrechtjurist trekt de Hoge Raad ruime grenzen voor wat betreft de aansprakelijkheid van kerken. „In feite gaat het om alle vrijwilligerswerk dat ook verricht had kunnen worden door bijvoorbeeld de koster of iemand anders die in dienst was bij de kerk.”

Dakgoot schoonmaken: geen vrijwilligerswerk

Ds. Zondag adviseert kerken dan ook om aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen. „De kerk is een soort pluriforme werkgever. Alle beroepen worden binnen de kerk op enig moment wel eens uitgeoefend.

Dat betekent misschien ook dat je van bepaalde dingen moet zeggen: Dat laten we dus niet meer door vrijwilligers doen. Het schoonmaken van de goot van het kerkgebouw bijvoorbeeld.

Uitbesteden kost misschien wat meer, maar los daarvan: liever dat, dan er debet aan zijn dat iemand een ongeval overkomt.”

Expert risicoanalyse kerken

DB Arbo Advies is dé specialist voor het in kaart brengen van uw veiligheidsrisico’s. DB Arbo Advies is als externe adviseur aangesloten bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deskundig, strategisch en praktisch advies

Dirk Bok: “DB Arbo Advies kan voor de leden van de VKB het volgende betekenen.

Voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen.

Als specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen.

Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid.

In het hele land adviseer en begeleid ik op die manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Harderwijk, Dokkum, Heerhugowaard en in Alkmaar.“

Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling, brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook frequent voorkomende voorbeelden.

“Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”

Dit bericht is een samenvatting van een artikel dat u onder deze link vindt.

Meer info? Bel naar: 06 248 494 95.