Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid kerkbesturen

Kerkbestuur, voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid?

December, dé maand met volle kerken. Hoe veilig is de kerk en neemt het kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid? Of kijken zij in een euforische kerststemming weg van de kerststal met het Kind in de kribbe, de walmende adventskaarsen en de overvolle gangpaden? Een kritisch artikel met een welgemeend appèl op het nemen van verantwoordelijkheid van kerkbesturen.

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen betekent in het algemeen, geen ondoordachte dingen doen. Weloverwogen keuzes op basis van logisch redeneren maken, en serieus de eigen verantwoordelijkheid nemen. Als kerkbestuur kunt denken aan:

 • vrijhouden van vluchtroutes tijdens kerstbijeenkomsten en openstelling van kerkgebouwen
 • geborgde aanwezigheid van BHV-ers
 • jaarlijks ontruimingsoefeningen houden
 • verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in kerkelijke gebouwen

Geen leuke gesprekken met de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het zijn niet de leukste gesprekken die ik namens werkgevers en kerkbesturen met de wetshandhaver, de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voer. De handhaver zet zwaar in op verantwoordelijkheid dragen en nemen.

Ook de zorgplicht (BW7:658) weegt hierin mee. In deze gesprekken zijn verantwoordelijkheid dragen en nemen een cruciaal gespreksonderwerp.

ISZW handhaaft

Wanneer niet aantoonbaar gedocumenteerd en feitelijk bewezen kan worden dat werkgevers (en daarmee ook kerkbesturen) voldoen aan de wet- en regelgeving heeft u een groot probleem.

De ISZW neemt wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van kerkmensen en handhaaft de wet. De boetes beginnen bij € 5000,00 en imagoschade tot gevolg. (Zie artikel letsel vrijwilligers, Hoge Raad doet uitspraak, kerk is verantwoordelijk).

Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid

Kerkbesturen leggen soms met dubbelzinnige woorden in het beleidsplan vast dat zij zich verantwoordelijk voelen. Zij denken door met andere, dan in de wet voorgeschreven bewoordingen beleidsartikelen te formuleren, juridische consequenties te voorkomen.

Kortgeleden ontving ik documentatie van een kerkbestuur dat er bewust voor kiest om zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Zij denken hun verantwoordelijkheid te nemen door zich verantwoordelijk te voelen. Wat denkt u? Gaat de wetshandhaver hiermee akkoord? Neemt dit kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid?

Praktisch verantwoordelijkheid nemen

Wanneer u verantwoordelijkheid néémt, kunnen mensen van u op aan. U komt betrouwbaar over en u staat voor wat u in uw beleid zegt. U

 • onderschat situaties niet en u laat het er niet op aankomen
 • u doet wat in uw vermogen ligt om oprechte zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerk
 • bent betrouwbaar en mensen kunnen van u op aan
 • zorgt ervoor dat u de verplichtingen die u moet doen, goed en zorgvuldig uitvoert
 • kijkt niet weg en meldt misstanden en knelpunten en neemt maatregelen om deze op te lossen

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk voor het beleid over de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Gelukkig kom ik veel kerkbesturen tegen, die niet wegkijken. Die de risico’s zo klein mogelijk willen houden. Die hun verantwoordelijkheid nemen en veiligheidsbeleid opstellen en handhaven zodat ze aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving voldoen.

Geen vrijheid blijheid

Bovenstaande is een verkorte weergave van de realiteit die ik in de dagelijkse praktijk tegenkom. Genoemde zaken zijn in de basis, wettelijke verplichtingen waar elke werkgever en kerkbestuur aan dient te voldoen.

Volledige aansprakelijkheid

In het geval van calamiteiten bent u volledig aansprakelijk voor het veiligheidsbeleid in uw kerk en de gevolgen van niet naleven. U dient aantoonbaar vastgelegd en gehandhaafd beleid te hebben.

Daarnaast kan een calamiteit ernstig ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers en hun naasten hebben.

Voorbeeldfunctie als kerkbestuur

Als kerkbestuur heeft u in deze maatschappij een voorbeeldfunctie. U dient zich niet te bewust onttrekken aan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving. Neemt u uw verantwoordelijkheid of kijkt u weg?

Kerkbestuur: neem uw verantwoordelijkheid

Kerkbestuur, neemt u uw verantwoordelijkheid om aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving te voldoen?

Anders gezegd: houdt u de risico’s zo klein mogelijk doordat u uw verantwoordelijkheid wilt nemen?

Onderneemt u actie om uw veiligheidsbeleid aan te passen en heeft u advies nodig? Er zijn veel deskundigen die u kunnen adviseren.

Wilt u uw veiligheidsbeleid vanuit een strategische visie praktisch vormgeven? Neem dan contact op met DB Arbo Advies, gespecialiseerd in veiligheidswetgeving en aansprakelijkheid van kerkbesturen.

Dirk Bok is scribent in het boek: Handleiding voor de kerkrentmeesters. Uitgave: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.
ISBN 9789090324296

veiligheid branden kerken kerkrentmeesters DB Arbo Advies

Kerkrentmeesters luiden de noodklok

U bent kerkrentmeester en voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk. Als kerkrentmeester kunt u het luiden van de noodklok heel eenvoudig voorkomen. Lees dit blog over de zorgplicht van kerkrentmeesters.

Veiligheid in de kerk is niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig, zo’n kolossaal groot en vaak oud gebouw in uw eentje te beheren.

De kleinste zaken leveren het grootste gevaar op. Denk aan doorgeknoopte verlengsnoeren en brandblussers die ontbreken.

In Nederland worden van de 36 branden per dag, er 18 door elektra veroorzaakt.

Als kerkrentmeester kunt u het luiden van de noodklok heel eenvoudig voorkomen

De kerkelijke noodklok kan geluid worden voor: branden, onveilige situaties tijdens kerk- of zangdiensten, ontbreken van de risicoinventarisatie en veel meer vaak voorkomende veiligheidsonderwerpen.

DB Arbo Advies helpt kerkrentmeesters graag de risico’s in kaart te brengen.

Zorgplicht en kerkrentmeesters

Als kerkrentmeester heeft u een zorgplicht en wordt van u verwacht dat u veiligheidsbeleid ontwikkelt. Bovendien kan een onveilige kerk leiden tot torenhoge boetes.

Wij helpen graag kerkrentmeesters

Dirk Bok van DB Arbo Advies is partner van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Hij helpt u graag bij het inventariseren van de risico’s te en het opstellen van een plan om de kerk zo veilig mogelijk te maken.

Dus heeft u een vraag? Trek dan aan de bel en neem contact met hem op: 06-24849495

3 belangrijkste arbopunten voor uw arbobeleid van prinsjesdag 2019

De drie belangrijkste arbopunten van Prinsjesdag 2019

Arbobeleid: heeft Prinsjesdag 2019 in de troonrede aandacht voor veilig en gezond werken? Aan langer doorwerken ontkomt niemand meer. Om dat mogelijk te maken moeten we ons blijven ontwikkelen, veilig werken en meegaan met nieuwe technologieën. De drie belangrijkste arbopunten op een rij.

1. Prinsjesdag, arbobeleid en de RI&E

Werk mag zeker niet leiden tot een slechte gezondheid. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Elke werkgever dient zijn arbobeleid af te stemmen om gezondheidsschade te beperken.

Een grondige risico-inventarisatie om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s te inventariseren is onmisbaar. DB Arbo Advies stelt risico-inventarisaties op en adviseert strategische en tegelijkertijd praktisch over de te nemen maatregelen treffen en hoe deze te evalueren.

Het kabinet zet ook in op betere naleving van het plan van aanpak. Dit hebben we desalniettemin over onszelf afgeroepen. Veel (kleine) werkgevers voeren de RI&E met bijbehorend plan van aanpak nog onvoldoende uit.

2. Leven Lang Ontwikkelen is ook goed arbobeleid

Om vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar te blijven op een veranderende arbeidsmarkt dient men zich een leven lang te ontwikkelen. Dit moet tegelijkertijd zorgen voor behoud van kwaliteit bij de werkende beroepsbevolking. Het kabinet stelt daarom persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. Tevens zijn er structureel extra middelen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Daardoor kunnen werknemers langer doorwerken tot hun pensioen.
Met het opnemen van de invulling van loopbaanbudget in het arbobeleid toont u ook goed werkgeverschap.

Leven Lang Ontwikkelen opnemen in arbobeleid

Investeren in Personal branding voor medewerkers is onontkoombaar. Trendwatcher Lieke Lamb voorspelt dat ook werknemers zichzelf meer moeten laten zien. Ook werknemers moeten zich laten zien met intrapreneurschap. Het gaat hierbij om personal branding. De mogelijkheid om aan jezelf te kunnen werken wordt steeds belangrijker. De relevantie om jezelf goed neer te zetten namelijk ook.

Start in 2019 met Personal branding

Werkgevers hoeven niet tot volgend jaar te wachten met het inzetten van ontwikkelbudget. Aan het einde van het jaar is er vaak nog veel geld te besteden. Laat uw werknemers profiteren van hun ontwikkel- of loopbaanbudget. Personal branding is win-win. De werknemer investeert in zijn eigen ontwikkeling, raakt hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij het bedrijf, voelt zich gelukkiger en verzuimt daardoor minder.

Door bedrijfskundige personal branding wordt de werknemer een ambassadeur van uw bedrijf. En hoe hij dit uit kan stralen leert hij in een personal branding programma. Dit resulteert tevens in een natuurlijke aantrekkingskracht voor nieuwe werknemers.

3. Preventie beroepsziekten opnemen in arbobeleid

Het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting heeft grote belangstelling van het kabinet. Daarom zet zij met extra middelen in op preventie om beroepsziekten te voorkomen.
Een voorbeeld is het vergemakkelijken van schadeafhandelingen van beroepsziekten als schade door chroom-6.

Blij met de OPS-motie

Heel blij ben ik met de motie om de OPS-slachtoffers in 2020 uit coulance financieel tegemoet te komen. Vandaar dat er extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Eindelijk overheidserkenning voor deze beroepsziekte.

Handhaving op deugdelijk arbobeleid neemt toe

Het kabinet investeert fors in de Inspectie SZW om de handhaving en fraudebestrijding te vergroten. Daardoor denkt de overheid een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen en gezond en veilig werken te vergroten.

De Inspectie SZW zet daarom met de vrijgemaakte middelen in op

 • herstel van de balans tussen ongevalsonderzoeken en actieve, op preventie gerichte inspecties op het terrein van veilig en gezond werk
 • verhoging van het aandeel gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven naar tenminste 90%
 • een verdubbeling van de inspectiedekking eerlijk werk in 2023 naar 2%

(Bron: Rijksbegroting 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

veiligheid branden kerken kerkrentmeesters DB Arbo Advies

Trek als kerkrentmeester aan de bel als u vragen heeft over branden en veiligheid

De helft van de branden wordt door elektra veroorzaakt. Het grootste gevaar schuilt vaak in de kleinste zaken. Van de 36 branden per dag in Nederland worden er 18 door elektra veroorzaakt. Tijd om aandacht voor kerkveiligheid te vragen.

Als kerkrentmeester maakt u zich sterk voor de veiligheid in de kerk.

Maar het is niet eenvoudig om de kerk als vrijwilliger in uw eentje ‘kerkrentmeesterlijk’ te beheren. Want het is een kolossaal groot en vaak oud gebouw met talloze verschillende ruimtes en vertrekken.

Elektra veroorzaakt branden

De helft van de branden wordt door elektra veroorzaakt. Het grootste gevaar schuilt vaak in de kleinste zaken. Van de 36 branden per dag in Nederland worden er 18 door elektra veroorzaakt.

Check voorkomt branden

Check dus of de verlengsnoeren en elektriciteitsdraden in orde zijn en voorkom dat er teveel stekkers in één wandcontactdoos zitten.

Beoordeel of de stoppenkast aan de huidige eisen en normen voldoet en of de groepsindeling duidelijk is aangegeven.

Brand in de keuken

Controleer de afzuiging in de keuken. Want ook de olieneerslag van het afgezogen frituurvet in de afzuigkap veroorzaakt vaak brand. Zorg dat al het hout geïmpregneerd is.

Inspecteer of er blusmiddelen aanwezig zijn en of de vluchtwegen goed aangegeven en vrij zijn.

Organisten en branden

Kijk of de kerkzolder veilig kan worden betreden, of de treden breed genoeg zijn en of er leuningen of hekjes moeten worden geplaatst.

Want vaak moeten organisten trapezewerkers zijn om achter hun orgel te komen.

En je moet er niet aan denken dat hij of zij 25 meter naar beneden valt.

Veiligheidsadviseur binnen kerken

Als onafhankelijk hoger veiligheidskundige adviseer ik verschillende kerkbesturen over hun veiligheidsbeleid.

Op strategisch niveau zetten we beleid uit.

Tevens voer ik de risicoinventarisatie uit en adviseer ik in de organisatie van de bedrijfsnoodhulpverlening.

Dirk Bok
DB Arbo Advies

machineveiligheid db arbo advies

Vijf tips voor het veilig werken met machines met bewegende delen

In een vorig artikel schreef ik over de arbeidsongevallen door machines met bewegende delen. Medewerkers omzeilen gemakkelijk de afschermingen en het ontwerp kan praktischer. Toch zijn er tips te geven om het werken met machines met bewegende delen zo goed mogelijk te beheersen.

Vijf tips om veilig te werken met machines met bewegende delen

 1. Controleer regelmatig of de afscherming van de bewegende delen effectief en deugdelijk is
 2. Onderscheid verschillende werkzaamheden zoals bedienen, vervoeren, onderhoud etc. in de risico-inventarisatie
 3. Bied specifieke werkinstructies in de taal van de werknemer die met de machine werkt aan
 4. Houd toezicht op onveilig gebruik van machines
 5. Let op afwijkend gedrag of juist routinematige werkwijzen

Werkinstructies voor onderhoud van de machines

Door met regelmaat de machines te controleren of de onderdelen en afscherming in goede staat zijn voorkomt u ongevallen.

Het onderhoud van de machines vraagt zorgvuldigheid. Geef expliciet aandacht aan de werkinstructies voor het onderhoud.
Denk aan het specificeren van het energie vrijmaken van de machine.
Na het onderhoud dient bekeken te worden of er onderdelen ‘over’ zijn. Indien dit het geval is, ontbreekt er een onderdeel in de machine, wat mogelijk leidt tot onnodige ongevallen. Zie hier als werkgever op toe.

Toolboxmeeting over werkinstructies

Werkinstructies dienen niet alleen aan nieuwe medewerkers maar ook aan medewerkers die langer bij het bedrijf werken verstrekt te worden. Een toolboxmeeting waar uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van het voorkomen van ongevallen is een waardevolle investering.

DB Arbo Advies begeleidt bedrijven bij het opzetten van toolboxmeetingen en het uitvoeren.

Neem contact op met Dirk Bok om te bespreken wat hij voor u kan betekenen in het voorkomen van ongevallen. Ook inventariseert hij graag de risico’s bij het werken met machines. Dirk is een expert in de machineveiligheid.

machines met bewegende onderdelen

Oorzaak arbeidsongevallen bij machines met bewegende delen

22% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door bewegende delen bij cirkelzagen, snijmachines, verpakkingsmachines en andere machines met bewegende delen. Dat kan anders! Denk alleen maar aan het persoonlijke leed, verzuimkosten, medische kosten en hoge boetes. Dit artikel geeft waardevolle handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Discrepantie tussen afschermingen en bewegende machineonderdelen

Ondanks dat fysieke beschermkappen of afschermingen aanwezig zijn, zie ik te vaak dat deze niet altijd effectief zijn. Medewerkers weten feilloos hoe ze voor hun gevoel sneller en makkelijker denken te werken, door deze te omzeilen.

Toegegeven: de afschermingen zijn niet altijd even praktisch ontworpen. Hier ligt een discrepantie tussen het ontwerp en de gebruiker.
Ik ben een groot voorstander van vroegtijdig overleg tussen machineontwerpers en gebruikers.

Werkgevers moeten zich hier meer bewust van zijn en hun werknemers de gelegenheid geven om in ontwerpprojecten te participeren.

RIVM onderzoek arbeidsongevallen

Het RIVM heeft 100 ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016 onderzocht. 22% van alle arbeidsongevallen heeft te maken met machines met bewegende delen.
De analyse laat zien dat onveilige manieren van werken en onveilige situaties al langer aanwezig zijn voor het ongeval plaats vindt.

Drie eenvoudige tips om veiliger te werken met machines met bewegende delen:

 • check regelmatig of alle machines nog in goede staat zijn
 • onderzoek of de werknemers nog steeds op een veilige manier werken
 • bekijk of de werkinstructies voorhanden zijn en bekend bij de werknemers

Risico-inventarisatie en machineveiligheid

De meeste risico-inventarisaties zijn onvoldoende toegespitst op machineveiligheid en het werken met machines met bewegende delen.

De maatwerk risico-inventarisatie van DB Arbo Advies, kent, mede door mijn specialisatie in machineveiligheid, enkele paragrafen waar deze risico’s in kaart worden gebracht.

Door met de werknemers en het management in gesprek te gaan, maak ik de risico’s snel inzichtelijk. Ik draag praktische en realistische oplossingen aan, die werken voor beide partijen.

Werkinstructies voor machines met bewegende delen

Alle onderzochte ongevallen met machines met bewegende delen kenmerkten zich door tekortkomingen in de werkinstructies. Ook hier zien we een discrepantie tussen opstellers van de werkinstructies en de gebruikers. De werkinstructies waren niet voorhanden of verouderd.

Ik kom ook regelmatig werkinstructies tegen, in een andere taal dan de taal van degene die met de machines werkt. Bijvoorbeeld een Poolse werknemer die geen Nederlands of Engels kent en een werkinstructie die alleen in het Nederlands en Engels is opgesteld.

Vijf tips van het RIVM

Het RIVM geeft vijf tips om de risico’s op arbeidsongevallen bij het werken met machines met bewegende delen te beperken.

 1. Regelmatig controleren of de afscherming effectief en compleet is
 2. Inventariseer specifiek de risico’s van het werken met deze machines in de risico-inventarisatie
 3. Evalueer de risico’s bij het werken met machines met bewegende delen in de praktijk
 4. Voorzie werknemers van deugdelijke en specifieke werkinstructies
 5. Observeer bijzondere gedragingen die tot ongevallen kunnen leiden

Hoe zou het voor uw bedrijf zijn als er minder kosten, boetes en ongevallen met machines met bewegende delen plaatsvinden? Als u tevreden werknemers hebt die veilig met machines kunnen werken?

Ik kom graag bij u langs voor een inventarisatie en advies over de veiligheid van uw machinepark. Neem via deze link contact op.

In een volgend artikel geef ik tips hoe deze vijf adviezen praktisch uitgevoerd kunnen worden.

Dirk Bok
DB Arbo Advies
Tel: 06 248 494 95

veiligheidsvraagstukken uit de dagelijkse praktijk

5 urgente veiligheidsvraagstukken uit mijn dagelijkse praktijk

Veiligheid laten leven en renderen gaat niet vanzelf. In mijn dagelijkse rondgang bij bedrijven waar ik graag voor werk, zie ik een gezamenlijk kenmerk. Deze bedrijven zijn ervan overtuigd dat je veiligheidsbeleid niet opstelt omdat het verplicht is, maar omdat je het beste voor je mensen, je klanten en je machines wilt.

Als hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist kom ik bij veel verschillende bedrijven. De meeste bedrijven hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Zij investeren in hun bedrijf, machinepark en medewerkers. En niet alleen omdat het moet, maar vanuit een intrinsieke drive.

Hoe veiligheidsbeleid kan renderen

Ik word regelmatig benaderd door bedrijven die een controle van de arbeidsinspectie hebben gehad waarbij geconcludeerd werd dat zij hun zaken niet op orde hebben en er iets aan moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat je veiligheid geen aandacht moet geven omdat het verplicht is, maar omdat je het beste voor je mensen, je klanten en je machines wilt. Pas dan gaat veiligheid leven en renderen.

Praktische visie op veiligheidsvraagstukken

De bedrijven die ik adviseer hebben 1 gezamenlijk kenmerk, dat is: op een praktische manier uitvoering geven aan veiligheidsbeleid. Eerlijk gezegd kom ik ook het liefst bij bedrijven met deze visie.

5 veiligheidsvraagstukken en een praktische oplossing

Tijdens mijn rondgang bij bedrijven kom ik duizenden veiligheidsrisico’s tegen. De meest voorkomende veiligheidsvraagstukken en hun oplossing zet ik op een rij.

 1. Omgaan met de risicoinventarisatie: begin met de punten die direct op te lossen zijn
 2. Uitvoeren plan van aanpak: start gefaseerd en met een concrete planning
 3. Beoordelen machineveiligheid: bekijk de machine logisch en kijk of je niet bij bewegende onderdelen kunt komen
 4. Opzetten veiligheidsbeleid: zet alle mondelinge afspraken op papier en de basis voor het bedrijfsreglement is gelegd
 5. Schade aan magazijnstellingen: voorkomen is goedkoper dan repareren, laat chauffeurs praktisch bijscholen door een ervaren trainer, plaats aanrijdbeveiliging

Draagvlak voor veiligheidsbeleid

Tijdens mijn rondgang maak ik op een toegankelijke manier en met humor contact met de mensen op de werkvloer. Dat vind ik een van de leukste elementen in mijn werk. Veel van wat ik hoor, verwerk in mijn rapportages, waardoor deze gaan leven en er draagvlak vanuit de werkvloer ontstaat.

Trainen over veiligheidsbeleid: een feestje

In de toolboxmeetingen, trainingen en begeleiding van de preventiemedewerkers komt de dagelijkse praktijk naar voren. Doordat ik op een pragmatische manier de vertaalslag van de praktijk naar de wet- en regelgeving kan maken, zijn deze bijeenkomsten vaak voor beide partijen een feestje.

Hoe zou het voor uw organisatie zijn als:

 • medewerkers moeiteloos de veiligheidsregels hanteren
 • de arbeidsinspectie na een onaangekondigde controle geen aanmerkingen heeft
 • u zich geen zorgen hoeft te maken over een VCA- audit omdat alles klopt

Spreekt bovenstaande visie op veiligheidsbeleid en investeren in mensen en machines u aan? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek en een lekkere kop koffie.

DB Arbo Advies voor veiligheidsbeleid dat werkt

Dirk Bok, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist

DB Arbo Advies

basiscontract arbodienst DBArboAdvies Dirk Bok

4 punten om te voldoen aan de verplichting van een basiscontract met uw arbodienstverlener

Basiscontract

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijke afspraken rond het 1 juli 2018 verplichte basiscontract voor arbodienstverlening. DB Arbo Advies zet de minimale basiseisen voor het basiscontract op een rij.

Bedrijfsarts

Zo moet o.a. geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Beschreven moet staan hoe de bedrijfsarts preventief adviseert én de werknemer heeft het recht een second opinion aan te vragen. De werkwijze dient ook beschreven te zijn in het basiscontract.

Klachtenprocedure

Onvolledige contracten leiden volgens de overheid tot onvolledige arbozorg. De verplichting van een klachtenprocedure is om deze reden opgenomen in het basiscontract. Bovendien dient de klachtenprocedure duidelijk beschreven zijn.

Taakverdeling

U bent wettelijk verplicht u bij te laten staan door een arbodienstverlener. Dit hoeft niet persé een arbodienst te zijn. Een overeenkomst met een veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige is voldoende. Het basiscontract dient duidelijkheid te geven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een nog duidelijker rol in het voorkomen van verzuim en ongevallen. De Arbowet stelt een nauwe samenwerking tussen de OR, Preventiemedewerker en de bedrijfsarts verplicht. De overlegvormen tussen deze disciplines moeten in het basiscontract vermeld staan.

DB Arbo Advies heeft met verschillende bedrijven een basiscontract. Als Hoger Veiligheidsdeskundige en Arbeidshygiënist is hij dé aangewezen persoon om in samenspraak met de opdrachtgever, de verplichte afspraken in een basiscontract vast te leggen.

Voor meer info neemt u contact op via: dbok@dbarboadvies.nl of telefonisch: 06 248 494 95.

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet DB Arbo Advies

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet

Om hoge boetes te voorkomen en werkbare situaties te creëren vind je hier een opsomming van vijf minimale verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen volgens de vernieuwde Arbowet.

Preventie en de Arbowet

De bedrijfsarts heeft een preventieve rol in de advisering over gezond en veilig werken.

Medewerkers moeten de bedrijfsarts vrijblijvend kunnen bezoeken om te spreken over hun gezondheid in relatie tot hun werk. Een open spreekuur is hier een goede oplossing voor.

Basiscontract en de Arbowet

Gemaakte afspraken tussen arbodienstverleners en werkgevers dienen vastgelegd te worden in een basiscontract. Belangrijk is dat de werkgever ook zelf het contract ondertekent.

Bedrijfsarts en de Arbowet

De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ook dient de bedrijfsarts, om goed zicht te krijgen op de arbeidsomstandigheden, toegang krijgen tot elke werkplek in de organisatie.

Klachten

Iedere bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben. De werknemer is bij verschil van mening of twijfel aan het advies een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Preventiemedewerker en de Arbowet

De OR of personeelsvertegenwoordiging dient in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. Dientengevolge krijgt de preventiemedewerker een duidelijker rol binnen de organisatie. DB Arbo Advies heeft een hoog gewaardeerde training preventiemedewerker. Praktisch, heerlijke lunch, interactief en heel leerzaam is de feedback die wij ontvangen.

machineveiligheid db arbo advies

Geef ludiek aandacht aan de dag van de BHV

5 november: dag van de BHV

Iedere eerste maandag van de maand hoor je om 12.00 uur  het luchtalarm. DB Arbo Advies roept iedereen op om maandag 5 november -op de dag van de BHV- bij het horen van de sirene, stil te staan bij de inzet van de bedrijfshulpverleners.

Landelijk aandacht voor inzet bedrijfshulpverleners

5 november 2018 wordt landelijk weer aandacht gevraagd voor de inzet van de ruim 500.000 bedrijfshulpverleners binnen Nederland. DB Arbo Advies roept iedere organisatie op om extra aandacht te geven aan hun BHV-organisatie.

Deze dag gaat over de veiligheid en gezondheid op het werk en van ons allemaal.

Bedrijfshulpverleners in het zonnetje

De dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Kernwoorden zijn support en waardering voor de BHV-er die zich inzet voor de ander.

Zet de BHV-er deze dag eens extra in het zonnetje!

Thema 2018 dag van de bedrijfshulpverlener

In 2017 luidde het thema “24/7 x 52 = 365 Er zijn altijd en overal BHV’ers om je heen!”

In 2018 geeft de slogan de kracht van de BHV organisatie weer: “Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd.”

Training BHV- doe je mee

DB Arbo Advies heeft een exclusieve bewustwordingstraining voor BHV-ers ontwikkeld: ‘BHV- doe je mee?’

Een dagdeel stilstaan bij de praktische zaken waar de BHV-er tijdens een calamiteit mee te maken krijgt.

Onderwerpen in de training ‘BHV- doe je mee’

 • Hoe goed ken je je bedrijf
 • De BHV-er kent de bedrijfsrisico’s
 • De BHV-er en de zittenblijvers
 • Omgaan met weerstanden
 • De weg vrijmaken
 • Volmondig ja krijgen van het management voor het organiseren van oefeningen
 • De hulpverleners en de BHV-er vullen elkaar aan of….
 • Einde oefening of calamiteit voorbij en dan?

Wil je meer weten volg dan de training: ‘BHV- doe je mee?’

 • De training vindt plaats op 5 november van 12.00 uur tot 16.30 uur op een locatie in Zuid- Holland
 • Indien gewenst ook incompany op een datum naar keuze
 • Kosten 97,50 euro p.p.
 • Aanmelden via: dbok@dbarboadvies.nl

Als BHV kan je wat met de training van DB!

Extraatje voor de BHV-er

Een leuke test om te zien hoe veilig jij als BHV-er bent, vind je onder deze link.